Joomla TemplatesWeb HostingFree Money

"ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้"

พระบรมราโชวาทในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๖
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๒

  เศรษฐกิจพอเพียง

ท้องทุ่งนาสารจิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ได้พระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนคนไทยเพื่อที่จะได้เข้าถึงหลักการทางสายกลางในทุกระดับ ตั่งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนตลอดจนถึงระดับประเทศ เพื่อคงไว้ซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีแนวคิดคือแนวทางการพัฒนาให้สมดุลกับธรรมชาติ มีความทันสมัย และ ก้าวสู่สากล การดำเนินชีวิตจะต้องปฏิบัติตนอย่างพอเพียงและมีความพร้อมที่จะจัดการกับผลกระทบที่มาจากการเปลี่ยนแปลงของโลกวันนี้ ตั้งมันอยู่ในความไม่ประมาทไม่เบียดเบียนผู้อื่นและไม่เบียดเบียนธรรมชาติ เรื่องของจิตสาธารณะซึ่งเราต้องช่วยเหลือเผื่อแผ่กันของคนในชุมชน

 

 

 

 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักพิจารณาอยู่ 5 ประการ เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและการนำไปปฏิบัติอาจจะเรียกว่า “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี 3 ลักษณะ 2 เงือนไข” ซึ่งองค์ประกอบลักษณะของความพอเพียง 3 ลักษณะ คือ

 

ความอุดมสมบูรณ์ของท้องทุ่งนา1.ความพอประมาณ หมายถึง  ความพอดีที่ไม่มากจนเกินไปหรือไม่น้อยเกินไป ความพอประมาณทำให้ไม่ต้องเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนผู้อื่น เป็นการดำเนินชีวิตที่อยู่บนทางสายกลางไม่ว่าจะเป็นในเรืองของการผลิตและการบริโภค

2.ความมีเหตุผล หมายถึง เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุมีผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมาประกอบกัน ตลอดจนต้องคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจนั้นๆอย่างรอบคอบ

 

 

 3.การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้มีความพร้อมที่จะรับผลต่างๆ ที่คาดหมายว่าจะต้องเกิดในอนาคต พร้อมทั้งเตรียมการเพื่อที่จะรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นมานั้นอย่างถูกต้อง

สำหรับองค์ประกอบด้านเงื่อนไขของความพอเพียงมี 2 เงื่อนไขคือ

1.เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ มีความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นพิจารณาเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและใช้ความระมัดระวังในขั้นตอนของการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2. เงื่อนไขคุณธรรม  จะต้องมีความตระหนักในเรืองของคุณธรรมในการดำรงชีวิต ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรืองวินัยตนเองและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมคุณธรรมที่ความส่งเสริมได้แก่ความมีสติ ความเพียรพยายาม  ความอดทน ใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตและแก่ไขปัญหาต่างๆ ความซื่อสัตย์สุจริต การเอื้อเพื่อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน การแบ่งปัน เป็นต้น

ข้าวพร้อมที่จะเก็บเกี่ยว(โบราณหลวง) 

 

  เศรษฐกิจพอเพียงกับเกษตรกฤษฎีใหม่

 

หลายคนอาจจะสับสนระหว่างเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรกฤษฎีใหม่เป็นเรืองเดียวกันหรือไม่ ซึงในส่วนนี้ข้ออธิบายว่าหลักการของเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นหลักการในการจัดการทรัพยากรของเกษตรกรรายย่อยในเรื่องของที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างชัดเจน 

                        ขั้นที่ 1  เรียกว่าทฤษฎีใหม่ขั้นต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสภาพเสถียรภาพของการผลิต ความมั่นคงของรายได้ ความมั่งคงของชีวิต และความมั่งคงของชุมชน เป็นเศรษฐกิจพึ่งพาตนเองมากขึ้นมากขึ้น มีการจัดสรรพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัย โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วนในอัตรา 30 : 30: 30:10 ซึ่งหมายถึง 30% ให้ขุดสระน้ำเพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝน และใช้ปลูกพืชในฤดูแล้ง พื้นที่ 30% ส่วนที่สอง ใช้ปลูกข้าวเพื่อเป็นอาหาร ในครัวเรือนให้เพียงพอตลอดปี พื้นที่ 30% ส่วนที่ 3 ใช้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อใช้เป็นอาหาร เหลือจากการบริโภคก็นำไปจำหน่าย และพื้นที่ 10 % ส่วนที่สี่ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ และโรงเรือนอื่นๆ

 

เกษตรกรกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิต                         ขั้นที่ 2 เรียกว่าทฤษฎีใหม่ขั้นกลาง เมื่อเกษตรกรมีความเข้าใจในหลักการและได้ปฏิบัติถูกต้องแล้ว ขั้นตอนที่สอง คือให้การเกษตรรวมพลังกันในรูปแบบกลุ่มหรือสหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจกันในการดำเนินการในด้านการผลิต การตลาด ความเป็นอยู่ สวัสดิการชุมชน การศึกษา สังคมและวัฒนธรรม

                         ขั้นที่ 3 เรียกว่าทฤษฎีใหม่ขั้นเก้าหน้าเมื่อได้ดำเนินการผ่านพ้นขั้นที่ 2 แล้ว เกษตรกรจะมีรายได้ที่ดีขึ้น ถานะมั่นคงขึ้น เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรก็ควรพัฒนาไปสู่ขั้นตอนที่ 3 คือติดต่อประสานงานเพื่อจัดหาทุน หรือแหล่งดิน มาร่วมในการค้าธุรกิจและพัฒนาคุณภาพต่อไป

 

จากที่ได้กล่าวมาเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่เห็นได้อย่างชัดเจนเป็นขั้นตอนเห็นเป็นรูปธรรมว่าหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้เนื่องจากว่าเกษตรทฤษฏีใหม่เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ที่เกษตรกร รายย่อยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศไทย ซึ่งการนำหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นี้ก็ควรจะมีความแตกต่างกันในแต่ละภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นแบบการเกษตร ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือแม้แต่ภาคราชการ จึงต้องกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในแต่ละภาคส่วนให้ชัดเจนตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติตามหลักการของ ศก.พอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้ไว้

 เศรษฐกิจพอเพียงกับวิธีชีวิตตำบลสารจิตร

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการที่ยากต่อ การทำความเข้าใจ เนื่องจากเป็นหลักการที่ค่อนข้างเป็นนามธรรมซึ่งจะต้องใช้สติปัญญาในการทำความเข้าใจในเนื้อหาทุกแง่มุมและอย่างครอบคลุม ซึ่งทฤษฏีเกษตรทฤษฏีใหม่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่จะทำให้เรามองเศรษฐกิจพอเพียงได้เข้าใจอย่างชัดเจน ในส่วนของเกษตรกรรายย่อยโดยส่วนรวม แต่ทั้งนี้ผู้ที่จะนำหลักการปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในแต่ละบุคคล ก็ย่อมมีลักษณะที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ เงื่อนไข ปัญหาและโอกาสของแต่ละบุคคล มาถึงตรงนี้คงจะเข้าใจแล้วว่าการนำมาใช้จะไม่เหมือนกันในทุกรายละเอียดในแต่ละคน

สำหรับเกษตรกรรายย่อยในตำบลสารจิตรที่จะนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จะต้องทำความเข้าใจในหลักเกษตรทฤษฏีใหม่อย่างท่องแท้และนำไปปฏิบัติอย่างจิงจังในส่วนของรายละเอียดที่เหมาะสมแต่ละบุคคล สำหรับรายละเอียดไปภาพรวมของการนำไปใช้ที่สมควรที่จะต้องพิจารณาในตำบลสารจิตรคือ

                              1 ควรใช้หลักการทางชีวภาพแทนการใช้สารอินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปุ๋ย ยาฆ่าแมลง สารเร่งการเจริญเติบโตต่างๆ ซึ่งในส่วนนี้จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายลงได้มาก และ ไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม

                              2 การเพิ่มมูลค่าของผลผลิต ควรที่จะพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น ในรูปแบบของเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มมูลค่าแล้วยังเป็นการเพิ่มการมีงานทำให้กับแรงงานในตำบลด้วยอีกปราการหนึ่ง

                             3 การรวมกลุ่มกันของเกษตรกร  เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการทำการเกษตรซึ่งบางชิ้นราคาแพงมาก เกษตรกรแต่ละราย ไม่สามารถจัดเหมาใช้เป็นการส่วนตัวได้ แต่ถ้ามีการรวมกลุ่มกันก็สามารถที่จะจัดเหมาใช้ได้ โดยมีการบริหารจัดการ

หลักเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ให้เรากลับไปใช้ระบบการผลิตแบบดั้งเดิมที่ใช้แรงงานคนเป็นหลัก แต่ให้ใช้ตามความเหมาะสมและศักยภาพของตนเองเป็นหลัก นอกจากนั้นหลักเศรษฐกิจพอเพียงยังสามารถที่จะนำไปใช้ได้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาคการพาณิชย์ หรือแม้แต่ภาคราชการ ซึ่งรูปแบบการนำไปใช้ก็จะแตกต่างกันไปแต่ยังคงใช้หลักการเดียวกันรายละเอียดข้อพิจารณาอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละภาคส่วนและความเหมาะสมของแต่ละบุคคลที่จะนำไปใช้

                       “  หลักการเหมือนกัน  แต่รูปแบบจะเป็นของแต่ละบุคคล “

 
เราควรทำเรื่องใด?
 
เข้าสู่ระบบจำนวนผู้ที่ออนไลน์
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์