Joomla TemplatesWeb HostingFree Money

"ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้"

พระบรมราโชวาทในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๖
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๒

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

สำนักปลัดมีภาระหน้าที่ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายของแผนงานที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้กำหนด  ให้สอดคล้องกับกฎหมาย  นโยบายของรัฐบาล  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ให้คำปรึกษา  และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ  หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานภายในหน้าที่และความรับผิดชอบ ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างในองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ๆ  และการบริหารงานบุคคลของ อบต.ทั้งหมด  รับผิดชอบงานประจำทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณา  ทำความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะ  และดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ  ที่เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  การจัดตั้ง  ยุบหรือเปลี่ยนแปลงเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  การป้องกันและระงับอัคคีภัย  การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ  การทะเบียน  การศึกษา  การเลือกตั้ง  งานเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตรมีเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานอยู่ในปัจจุบันมีดังต่อไปนี้

 

 ๑.หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)

ตั้งหน่วยบริการประชาชน (สงกรานต์๕๔)ปฏิบัติงานงานบริหารทั่วไป  ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่  เช่น  ติดต่อนัดหมาย  จัดงานรับรองต่าง ๆ  เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม  ทำรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ  ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง  ๆ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ  หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารงานหลายด้านด้วยกัน  เช่น  งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานบุคคล  งานนิติการ  งานประชาสัมพันธ์  งานทะเบียนงานนโยบายและแผน  งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว  งานรักษาความสงบเรียบร้อย  งานจัดระบบงาน  งานการเงินการบัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร  งานระเบียบแบบแผน  งานรวบรวมข้อมูลสถิติ  งานสัญญา  เป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งงานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ

 

 

๒.บุคลากร

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนงานบุคคล  การสรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  การดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือน  การควบคุมและส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ  จัดทำทะเบียนประวัติการรับราชการ  การดำเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ  เป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 ๓. เจ้าหน้าวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนทำหน้าที่ช่วยศึกษา  วิเคราะห์วิจัย  ประสานแผน  ประมวลแผน  เพื่อเสนอ            แนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย  จัดทำแผนหรือโครงการ  ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ  ซึ่งอาจเป็นนโยบาย  แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร  หรือความมั่นคงของประเทศ  ทั้งนี้  อาจเป็นนโยบาย  แผนงาน อบต.  แผนอำเภอ  แผนงานจังหวัด  และโครงการระดับชาติ   ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 ๔.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แจกจ่ายน้ำให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยแล้งปฏิบัติงานในเทศบาลซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการ  พิจารณาทำความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะกับดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  รวมตลอดถึงภัยธรรมชาติ  และสาธารณภัยอื่น ๆ  เช่น  อุทกภัย  วาตภัย  การป้องกันฝ่ายพลเรือน  และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

๕.เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการ  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง  โต้ตอบ  บันทึก  ย่อเรื่อง  ตรวจ  ทานหนังสือที่ต้องใช้ความรู้  ทางเทคนิคหรือวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง  การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิในทรัพย์สินของทางราชการ  การติดตามให้มีการซ่อมแซมและบำรุงรักษา  การจำหน่ายยานพาหนะที่ชำรุด  เสื่อมสภาพ  และการเบิกจ่ายพัสดุทางช่างการตรวจสอบ  ลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ  การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร  จดบันทึกรายงานการประชุม  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 
เราควรทำเรื่องใด?
 
เข้าสู่ระบบจำนวนผู้ที่ออนไลน์
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์